Мерзлікін Сергій ІвановичmerzlikinМЕРЗЛІКІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ доктор фармацевтичних наук, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології.

Народився 16.10.1958 р. у м. Харкові. У 1976 р. закінчив середню школу №56. З 1976 по 1979 рр. служив у ВМФ. З 1979 по 1981 рр. працював у Харківському фармацевтичному інституті техніком. З 1981 по 1986 рр. студент Харківського фармацевтичного інституту. Працював: провізор аптеки №329, м. Харків (1986-1988), молодший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів (1988-1992); асистент кафедр органічної (1992-1993) та токсикологічної хімії (1993-1997), завідувач науково-виробничої лабораторії (1997-2000), старший науковий співробітник (2000-2002), доцент (2002-2004) та професор (від 2005) кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету. Кандидат хімічних наук (1991), доцент (2002), доктор фармацевтичних наук (2004) зі спеціальності 15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, професор кафедри токсикологічної хімії (2005).

 

Посилання на наукові профілі:

  Google Scholar   Orcid   

Учні:

 • Шовкова Зоя Віталіївна, кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження каптоприлу» (2009 р).
 • Подгайний Дмитро Григорович, кандидатська дисертація «Розробка та стандартизація нового антигіперглікемічного засобу на основі діакамфу та метформіну» (2010 р.).
 • Суворов Олександр Віталійович, кандидатська дисертація «Розробка та стандартизація гемостатичного засобу на основі 4-ацетилсукцинанілової кислоти» (2011 р.).
 • Москаленко Валерія Юріївна, кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження метформіну».
 • Кучер Тетяна Володимирівна, кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження похідних сульфонілсечовини».

Підручники, методичні рекомендації, посібники, монографії:

 1. Методичні рекомендації з курсу “Експрес-аналіз гострих інтоксикацій” для студентів денної форми навчання за спеціальністю “Фармація” / В.С. Бондар, О.О. Маміна, С.І. Мерзлікін та ін. // Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 60 с.
 2. Токсикологическая химия. Методические рекомендации к лабораторным занятиям / В.С. Бондарь, С.В. Баюрка, С.И. Мерзликин и др. / Х.: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 3. Экспресс-анализ острых интоксикаций. Метод. рекомендации к лабораторным занятиям // В.С. Бондарь, Е.А. Мамина, С.И. Мерзликин и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2002. – 60 с.
 4. Токсикологічна хімія: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. фар мац. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / В.С. Бондар, О.О. Маміна, С.І. Мерзлікін та ін. // Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 160 с.
 5. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій. Конспект лекцій / В.С. Бондар, В.І. Степаненко, С.І. Мерзлікін та ін. // Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 108 с.
 6. Основи токсикологічної хімії, конспект лекцій для студентів фармацевтичних вузів ІІІ- IV рівнів акредитації зі спеціалазацією “Токсикологія фармацевтичних препаратів” // В.С. Бондар, О.О. Маміна, С.І. Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 128 с.
 7. Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. рекомендації. Навч. посібник для студентів заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В.С. Бондар, В.І. Степаненко, С.І. Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. – 80 с.
 8. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Бондар, С.А. Карпушина, С.І. Мерзлікін та ін. – Х.: Вид – во НФаУ; Золоті сторінки, 2005. – 128 с.
 9. Конспект лекций по токсикологической химии для студентов по специальности «Фармация». Часть І / В.С. Бондарь, С.А. Карпушина, С.И. Мерзликин и др. // Харьков: изд-во НФаУ, 2005. – 124 с.
 10. Конспект лекций по токсикологической химии для студентов по специальности «Фармация» Часть ІІ / В.С. Бондарь, С.А. Карпушина, С.И. Мерзликин и др. // Харьков: Изд-во НФаУ. 2005. – 107 с.
 11. Основи токсикології: Метод. рекомендації до практичних занять для студентів спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» ден. та заоч. форма навчання / В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина та інші. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 44 с.
 12. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією: метод. рекомендації до лаб. занять для студентів спец. «Клінічна фармація» ден. форми навчання / В. С. Бондар, С. В. Баюрка, С. І Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 76 с.
 13. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2009. – 120 с.
 14. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл. Методичні рекомендації / З. В. Шовкова, В. В. Болотов, С. І. Мерзлікін, В. С. Бондар, Л. Ю. Клименко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 23 с.
 15. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2009. – 120 с.
 16. Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Досягнення НФаУ / В.П. Черних, Л.М. Малоштан, С.І. Мерзлікін та ін. // Монографія – Харків: БУРУН і К, 2010. – 208 с.

Перелік наукових праць:

 1. Поиск антидиабетических препаратов в ряду азагетероциклических производных дикарбоновых кислот / Чувурин А.В., Мерзликин С.И., Кириченко А.А. и др. // Фармакология: Состояние и перспективы исследования. VI съезд фармакологов УССР. – Тез.докл. – Харьков, 1990. – с. 342.
 2. Азагетероциклические производные дикарбоновых кислот – перспективные соединения в иммунотерапии сахарного диабета / Чувурин А.В., Мерзликин С.И., Карножицкая Т.М. и др. // Актуальные вопросы в иммунологии. ІІ Международ. Симпоз. – Тез. докл.– Цхалтубо, 1990. –с.427.
 3. Производные бензилсукцинаниловых кислот – перспективне препараты для лечения сахарного диабета и его осложнений / Т.М. Карножицкая, С.И. Мерзликин, А.В. Чувурин и др. // Материалы обл. юбил. конф., посвящ. 70-лет. основания ХНИИЭ и ХГ: тез. докл. – Харьков, 1989. – С. 149.
 4. Функциональные производные алкил-, арил- и гетериламидов 1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты в иммунотерапии сахарного диабета / А.В. Чувурин, С.И. Мерзликин, А.А. Кириченко и др. // Материалы обл. юбил. конф., посвящ. 70-лет. основания ХНИИЭ и ХГ: тез. докл. – Харьков, 1989. – С. 149.
 5. Чувурин А.В., Мерзликин С.И. Целенаправленный синтез иммунокорригирующих веществ в ряду производных 3-/2-бенз-/оксоимидо-/золил/-1,2,2-триметилциклопентанкарбоновых кислот для лечения сахарного диабета/ Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов: Тез. докл. XVI научн. конф. молодых ученых и специалистов ХНИИЭ и ХГ. – Харьков, 1989. – с.28.
 6. Анализ энергетики функциональных производных бензимидазолов / С.Н. Коваленко, А.В. Чувурин, С.И. Мерзликин и др. – Харьков, 1989.- 11 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 13.12.89.
 7. Математическая оптимизация направленного поиска гипоглике-мических и иммуномодулирующих средств в ряду азагетероцикли-чесчких производных дикарбоновых кислот / Чувурин А.В., Черных В.Ф., Мерзликин С.И. и др. // Тез. докл III съездов фармацевтов ТССР. – Ашхабад, 1989. – с.188-189.
 8. Чувурин А.В., Мерзликин С.И., Варавин В.П. Дериватографические исследования оптимальных условий циклодегидратации функциональных производных камфораниловых кислот // Актуальные опросы современной эндокринологии и химии гормонов: XVI научн. конф. мол. ученых ХНИИЭ и ХГ. – Тез. докл. – Харьков, 1989. – с. 28.
 9. Мерзликин С.И., Варавин В.П. ТСХ в предварительной оценке структуры амидов 1,2,2- триметилциклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты // Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов: XVI научн. конф. мол. ученых ХНИИ и ХГ. – Тез. докл. – Харьков, 1989. – с. 28.
 10. Мерзликин С.И., Варавин В.П. ИК-спектроскопия в установлении строения ариламидов 1,2,2-триметилциклопентан–1,3–дикарбоновой кислоты // Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов: XVI научн. конф. мол. ученых ХНИИ и ХГ. – Тез. докл. – Харьков, 1989. – с. 29.
 11. Мерзликин С.И. , Чувурин А.В. Дескрипторный метод установления биологической активности карбоксиалкилпроизводных d,l-1,2,2-триметилциклопентан–1,3–дикарбоновой кислоты // Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов: Тез. докл. XVI научн. конф. молодых ученых и специалистов ХНИИЭ и ХГ. – Харьков, 1990. – с.31.
 12. Чувурин А.В., Мерзликин С.И. Синтез и компьютерный анализ связи «структура – активность» в ряду азагетероциклических производных камфорной кислоты, потенциальных препаратов для лечения диабетических ангиопатий // Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов: Тез. докл. XVI научн. конф. молодых ученых и специалистов ХНИИЭ и ХГ. – Харьков, 1990. – с.31.
 13. Компьютерное моделирование в поиске гипогликемических препаратов на основе янтарной и камфорной кислот / Чувурин А.В., Натаров В.В., Мерзликин С.И. и др. // Актуальные проблемы создания лекарственных средств. – Всесоюзн. симпоз. Тез. докл. – Киев, 1990. – с. 195.
 14. Математическое прогнозирование в синтезе производных 1,2,2-триметилциклопентан–1,3–дикарбоновой кислоты – потенциальных средств для коррекции диабетических ангиопатий / Мерзликин С.И., Чувурин А.В., Карножицкая Т.М. и др. // Деп. в Укр НИИНТИ 25.10.90. – Харьков, 1990. – 7 с.
 15. Кислотно – основные свойства I-N-замещенных β-(2-бензимидазолил) пропионовых кислот / В.И. Макурина, А.В. Чувурин, С.И. Мерзликин и др. // Тез. докл. Всесоюзн. семин. Современные методы аттестации методик выполнения измерений.- Харьков, 1990. – С.48.
 16. Сезонные различия в проявлении специфического эффекта глибенкламида / А.А. Кириченко, Т.С. Божко, С.И. Мерзликин и др. // Тез. докл. Всесоюзн. науч. конф. Актуальные проблемы лекарственной токсикологии – Москва, 1990.- С.134.
 17. Синтез, реакционная способность и биологическая активность амидов (±)–камфорной кислоты / Мерзликин С.И., Чувурин А.В., Варавин В.П. и др. // XVI Украинская конф. по орг. химии. Тез. докл. – Тернополь, 1992. – с. 135.
 18. Сахароснижающий и протективный эффект нового соединения С-7070 у животных с сахарным диабетом гетерогенного генеза / Мерзликин С.И., Полторак В.В., Блох К.О. и др. // IV Конгресс всемирной федерации украинских врачебных товариществ. – Тез. докл.– Харьков, 1992. – с. 122-123.
 19. К вопросу о токсическом действии диакамфа / Евдокимова О.С., Яковлева Л.В., Мерзликин С.И. и др. // I Украинская научная конфе-ренция с участием стран СНГ.- Тез. докл. – Винница, 1993. – с. 13
 20. Протективный эффект нового сахароснижающего препарата диакамф у животных с генетически детерминированным сахарным диабетом / Полторак В.В., Мерзликин С.И., Блох К.О. и др. // Научно-практическая конференция.- Тез. докл. – Одесса, 1993. – с. 254.
 21. Сахароснижающий эффект диакамфа у животных с абсолютной и относительной инсулиновой недостаточностью / Полторак В.В., Мерзликин С.И., Гладких А.И. и др. // Научно – практическая конференция. – Тез. докл. – Одесса, 1993. – с. 274.
 22. Полторак В.В., Мерзликин С.И., Гладких А.И. Сахароснижающий эффект таблеток диакамфа у животных с абсолютной и относительной инсулиновой недостаточностью // Научно- практическая конференция. – Тез. докл. – Одесса, 1993. – с. 275-277.
 23. Идентификация и количественное определение антидиабетического препарата С- 7070 / В.С. Бондарь, В.В. Болотов, С.И. Мерзликин и др. // Научно-практическая конференция. – Тез. докл. – Одесса, 1993. – с. 317.
 24. Антидіабетогенний ефект діакамфу у тварин з гетерогенною інсуліновою недостатністю / Полторак В.В., Мерзлікін С.І., Гладких О.І. та ін. // V з’їзд ендокринологів України. – Тез. доп. – Київ, 1994. – с. 135-136.
 25. Антидіабетичний ефект діакамфу у тварин з відносною інсуліновою недостатністю / Полторак В.В., Мерзлікін С.І., Гладких О.І. та ін. // Школа академіка О.І. Черкеса: Наукова конференція.- Тез. доп. – Київ, 1994.- с. 74-75.
 26. Сахароснижающий и антидиабетогенный эффект диакамфа у животных с инсулиновой недостаточностью / Полторак В.В., Мерзликин С.И., Черных В.Ф. и др. // Научно-практическая конференция «Лекарствен-ные средства Украины».- Тез. докл. – Харьков, 1994. – с. 229.
 27. Poltorak V., Merzlikin S., Gladkikh A et al. Antidiabetogenic effect of diacamph on the animals with heterogenous insulin insufficiency // Can. J. of Physiol. and Pharmacol. –1994.- Vol. 72.- Suppl.1. – p. 229.
 28. Poltorak V., Merzlikin S., Gladkikh A et al. Novel non-sulfanylurea hypoglycemic agent Diacamph with protective effect on experimental diabetes development // Abstr. XV th International Diabetes Federation Congress. – Kobe, Japan, 1994. – p.107.
 29. Антидиабетический эффект диакамфа у животных с гетерогенной недостаточностью инсулина / Полторак В.В., Мерзликин С.И., Гладких А.И. и др. // Конференция – презентация антидиабетического препарата диакамф по результатам доклинических испытаний. – Тез. докл. – Харьков, 1994. – с. 7.
 30. Сахароснижающее действие диакамфа у животных с сахарным диабетом гетерогенного генеза / Гладких А.И., Полторак В.В., Мерзликин С.И. и др. // Конференция – презентация антидиабетического препарата диакамф по результатам доклинических испытаний. – Тез. докл. – Харьков, 1994. – с. 8-10.
 31. Визначення діючої речовини в таблетках антидіабетичного препарату С-7070 / В.С. Бондар, В.В. Болотов, С.І. Мерзлікін // Тез. доп. І Конгрес світової федерації Українських фармацевтичних товариств. – Львів, 1994.- С. 230-231.
 32. Мерзликин С.И., Чувурин А.В., Варавин В.П. Перспективы поиска новых антидиабетических средств с применение методов компьютерного прогнозирования // Тез. докл. Конференция – презентация антидиабетического препарата диакамф по результатам доклинических испытаний. – Харьков, 1994.- С. 5.
 33. Сахароснижающий и антидиабетогеный эффект диакамфа у животных с инсулиновой недостаточностью / В.В. Полторак, С.И. Мерзликин, В.Ф. Черных и др. // Тез. докл. научно-практической конференции «Лекарственные средства Украины».- Харьков, 1994.- С. 229.
 34. Poltorak V., Merzlikin S., Gladkikh A et al. Diacamph a new compound for the protection of the absolute insulin insufficiency development // Horm. and Metabolic. Res. Abstr. – Athens, Greeсe, 1995.- Suppl.1. – p. 182.
 35. Разработка состава и технологии получения сахароснижающего препарата диакамфа в форме таблеток / Пашнев П.Д. Чуешов В.И., Доля Г.Н., Мерзликин С.И. // Фармаком. – 1995. – № 11-12. – С. 42-44.
 36. Цукрознижуюча дія діакамфу у тварин з цукровим діабетом гетерогенного генезу / Полторак В.В., Гладких О.І., Мерзлікін С.І. та ін. // Вісник фармації. – 1997. – №1(15). – с. 81-84.
 37. Использование нового гипогликемизирующего средства диакамфа в комплексном лечении больных ИНЗСД / Щербак А.И., Мерзликин С.И., Боднар П.Н. и др.// Человек и лекарство: Тез. докл. IV Рос. конгр. – Москва, 1997. – с. 19.
 38. Проблемы создания лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета / Г.Н. Доля, П.Д. Пашнев, С.И. Мерзликин и др. // Лекарства – человеку. Междун. сб. научн. трудов: IV научно-практической конференции. – Москва, 1997. – С. 181-186.
 39. Боднар П.М., Кононенко Л.О., Мерзлікін С.І. Застосування препарату діакамф у лікуванні хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет // Ендокринологія. – 1999. – Т.4, №1. – с. 110-111.
 40. разработка методов стандартизации таблеток диакамфа / Мерзликин С.И., Черных В.П. Бондарь В.С. и др. // Фізіологічно-активні речовини. – 1999. – №2 (28). – С. 12-15.
 41. Мерзликин С.И., Яременко Ф.Г., Цапко С.А. Установление химического строения побочных продуктов диакамфа // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті: Матеріали V національного з’їзду фармацевтів України. – Х.: Вид-во УкрФА, 1999. – С.432.
 42. Синтез та біологічна активність N-ариламидів (±)–1,2,2-триметил-циклопентан-1,3-дикарбонової кислоти / Мерзлікін С.І., Черних В.П., Болотов В.В. та ін. // Вісник фармації. – 2000. – №1 (21). – с. 9-12.
 43. Мерзлікін С.І., Черних В.П., Гладких О.І. Синтез та цукрознижуюча активність N-гетериламідів і N-гетерилімідів (±)–1,2,2-триметил-циклопентан-1,3-дикарбонової кислоти // Вісник фармації. – 2000. – №2 (22). – с. 3-6.
 44. Мерзликин С.И., Гриценко И.С., Гладких А.И. Синтез и сахаросни-жающая активность (±)–α-карбоксилалкиламидов-1,2,2- три метил-циклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты // Збірник “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики”. – 2000. – Вип. VI. – с. 37-41.
 45. Мерзликин С.И., Черных В.П., Яременко Ф.Г. Оптимизация синтеза диакамфа – нового фармакологического средства с антидиабетической активностью // Всеукраїнська наукова практична конференція “Вчені України – вітчизняній фармації”. – Тез. доп. – Харьков, 2000. – с. 29-30.
 46. Мерзликин С.И., Черных В.П., Яременко Ф.Г. Спектроскопия в идентификации побочных продуктов диакамфа // Фізіологічно активні речовини. – 2000. – №2 (30). – с. 45-47.
 47. Разработка методов стандартизации субстанции диакамфа – нового фармакологического средства / Мерзликин С.И., Черных В.П., Болотов В.В. и др. // Фізіологічно-активні речовини. – 2000. – № 1 (29).- С. 32-34.
 48. Мерзликин С.И., Сальникова С.И., Яременко Ф.Г. Синтез и антиоксидантная активность α и β-гетериламидов и N-гетерилимидов (±)–1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты // Хим.-фарм. журнал. – 2001. – №3 (35). – с. 19-21.
 49. Синтез и сахароснижающая активность N-алкиламидов и N-алкилими-дов (±)–1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты / Мерзликин С.И., Черных В.П., Гладких А.И. и др. // Фармаком. – 2001. – № 3. – с. 32-36.
 50. Боднар П.М., Мерзлікін С.І., Кононенко Л.О. Клінічне випробування цукрознижуючої та антиоксидантної дії діакамфу – нового фармаколо-гічного засобу // Клінічна фармація. – 2001. – №3 (5). – с. 46-48.
 51. Деякі токсикологічні характеристики нового антидіабетичного засобу діакамфу / Яковлєва Л.В., Міщенко О.Я., Мерзлікін С.І. та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2001. – №6. – с. 98-101.
 52. Мерзлікін С.І., Черних В.П. Пероральні цукрознижуючі засоби: досягнення та сучасні аспекти розробки // Фізіологічно – активні речовини. – 2001. – №2 (32). – с. 4-10.
 53. Мерзликин С.И., Черных В.П., Яременко Ф.Г. Синтез диакамфа и установление структуры его примесей // Збірник “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики”. – 2001. – Вип.VII. – с. 66-71.
 54. Мерзлікін С.І., Гладких О.І. Синтез та цукрознижуюча активність оптичних ізомерів діакамфу // Вісник фармації. – 2001. – №4 (28). – С. 20-22.
 55. Мерзлікін С.І., Черних В.П., Яременко Ф.Г. Розробка технології субстанції діакамфу – нового антидіабетичного фармакологічного засобу // Вісник фармації. – 2001. – № 1 (25). – С. 29-32.
 56. Вивчення токсичних властивостей нового антидіабетичного засобу діакамфу / Міщенко О.Я., Мерзлікін С.І., Іванов С.В. та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2002. – №1. – с. 71-76.
 57. Мерзлікін С.І., Бондар В.С. Застосування хроматографії в тонких шарах сорбенту для ідентифікації субстанції діакамфу та її технологічних домішок // Вісник фармації. – 2002. – № 2 (29). – с. 14-16.
 58. Мерзликин С.И., Полторак В.В., Гладких А.И. Синтез и сахароснижающая активность производных диакамфа – нового фармакологического средства // Фармаком. – 2002. – №4. – С. 48-51.
 59. Мерзлікін С.І., Пашнєв П.Д. Експериментальне обґрунтування технологічних аспектів розробки таблеток діакамфу // Фарм. журн. – 2002. – №2. – С. 84-89.
 60. Мерзлікін С.І. Встановлення характеру деструктивних перетворювань в молекулі діакамфу за методом дериватографії // Тез. доп. Фармація ХХІ століття. Всеукраїнська науково-практична конференція. – Харків, 2002. – С. 114-115.
 61. Особливості технології синтезу діакамфу і його технологічних домішок / Мерзлікін С.І., Черних В.П., Болотов В.В. та ін. // Тез. доп. Сучасні технології органічного синтезу та медичної хімії. Всеукраїнська науково-практична конференція. – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – С. 54.
 62. Вплив температури реакційного середовища на утворення β-ізомеру діакамфу / Мерзлікін С.І, Черних В.П., Болотов В.В. та ін.// Тез. доп. Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.І – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – С. 206.
 63. Мерзлікін С.І., Болотов В.В. Залежність чистоти діакамфу від умов синтезу // Фармаком. – 2003. – №1. -С. 65-68.
 64. Мерзлікін С.І., Черних В.П., Яременко Ф.Г. ЯМР-спектроскопія у визначенні структури β-ізомеру діакамфу // Вісник фармації. – 2003. – №2 (34). – С. 3-5.
 65. Мерзликин С.И. Зинченко А.А. Разработка методики газохроматографического определения остаточных количеств этанола и толуола в диакамфе // Фармаком. – 2003. – № 2. – С. 90-94.
 66. Мерзлікін С.І., Черних В.П. Термографічні дослідження діакамфу і його напівпродукту синтезу // Фармаком. – 2003. – №3. – С. 34-37.
 67. Стандартизація одержання субстанції діакамфу – нового антидіабетичного лікарського засобу / С.І. Мерзлікін, В.П. Черних, Ф.Г. Яременко та ін. // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно-активних добавок. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 293-295.
 68. Розробка методик ідентифікації каптоприлу, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / З.В. Шовкова, В.С. Бондар, С.І. Мерзлікін та ін. // Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованої дії. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – С. 305-308.
 69. Мерзлікін С.І. Макуріна В.І. Синтез і фізико-хімічні властивості α-гідразидів (±)-β-N-камфоранілових вислот // Лекарства – человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием. – Х.: Изд-во НФаУ, 2005. – С. 239 – 245.
 70. Боднар П.М., Мерзлікін С.І., Кононенко Л.О. Щодо клінічних випробувань (друга фаза) оригінального антидіабетичного засобу діакамф в таблетках по 0,250 г. // Лекарсва – человеку. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием. – Х.: Изд-во НФаУ, 2005. – С. 149 – 154.
 71. Черных В.П., Мерзликин С.И. Разработка и стандартизация способа получения (±)-цис-3-(2′-бензимидазолил)-1,2,2-триметилциклопентан-карбоновой кислоты – субстанции оригинального антидиабетического средства // Национальная академия наук. Перспективы создания новых лекарственных средств в Украине. Материалы V научно-практического семинара. – Х.: Изд-во ГНЦЛС, 2005. – С. 30-33.
 72. Мерзлікін С.И., Болотова О.В. Дослідження якості субстанції та таблеток діакамфу при тривалому зберіганні // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України (28-30 вересня 2005 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 170.
 73. Виконання електрофорезу на папері для виявлення каптоприлу / Шовкова З.В., Болотов В.В., Мерзлікін С.І. та ін // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України (28-30 вересня 2005 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 179.
 74. Оригінальний антидіабетичний засіб діакамф: клінічні дослідження ефективності у хворих на цукровий діабет типу ІІ / Мерзлікін С.І., Корпачов В.В., Зуєва І.О. та ін. // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України (28-30 вересня 2005 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 442.
 75. Діакамф – оригінальний антидіабетичний засіб для фармакотерапії інсулінонезалежного цукрового діабету / Мерзлікін С.І., Черних В.П., Болотов В.В., Бондар В.С., Яременко Ф.Г. // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України (28-30 вересня 2005 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 443.
 76. Шовкова З.В., Болотов В.В., Мерзлікін С.І. Розробка методу кількісного визначення каптоприлу / Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень: Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (9-10 листопада 2005 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 33.
 77. Мерзлікін С.І., Болотов В.В. Перспективи створення оригінальних антидіабетичних лікарських засобів на основі діакамфу // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: Українська науково-практична конференція (16-17 березня 2006 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2006.
 78. Болотов В.В., Мерзлікін С.І., Шовкова З.В. Застосування методу високоефективної рідинної хроматографії для ідентифікації каптоприлу в хіміко-токсикологічному аналізі // Збірник наукових статей «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики». – 2006. – Вип. XV, Т.1. – С.220-221.
 79. Мерзлікін С.І., Подгайний Д.Г. Перспективи створення комбінованого лікарського засобу на основі діакамфу для корекції метаболічних проявів синдрому інсулінорезистентності // Збірник наукових статей «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики». – 2006. –Вип. XV, Т.3. – С.580-581.
 80. Болотов В.В., Мерзлікін С.І., Шовкова З.В. Застосування методу високоефективної рідинної хроматографії для кількісного визначення каптоприлу в хіміко-токсикологічному аналізі // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конфе-ренції (6-7 квітня 2006 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 86-87.
 81. Мерзлікін С.І., Любенко Я.М., Суворов О.В. Дослідження та перспективи застосування оригінального гемостатичного засобу сукцифенат у ветеринарній медицині // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 1-ї міжнародної науково-практичної конференції (6-7 квітня 2006 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С.202-204.
 82. Шовкова З.В., Мерзлікін С.І., Болотов В.В. Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі каптоприлу // Вісник фармації. – 2006. – №3 (47). – С.31-34.
 83. Щодо перспектив створення комбінованого лікарського засобу на основі діакамфу для гальмування розвитку діабетичних макроангіопатій / Подгайний Д.Г., Мерзлікін С.І., Соколюк Т.В., Горбенко Н.І. // Створення, виробництво, стандартизація, фармако-економічні дослідження лікарських засобів та біологічно-активних добавок: Тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2006 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – С. 97-98.
 84. Суворов О.В., Мерзлікін С.І. Щодо питання стандартизації натрієвої солі 4-ацетилсукцинанілової кислоти – субстанції оригінального гемо-статичного засобу // Створення, виробництво, стандартизація, фармако-економічні дослідження лікарських засобів та біологічно-активних добавок: Тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2006 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – С. 102 – 103.
 85. Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення сукцифенату в супозиторіях / Мерзлікін Д.С., Суворов О.В., Мерзлікін С.І., Гладух Є.В. // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно-активних добавок: Тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2006 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – С. 95 – 96.
 86. Мерзлікін С.І. Зінченко О.А., Суворов О.В. Стандартизація залишкових кількостей етанолу та 1,4-діоксану в сукцифенаті газохромато-графічним методом // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2006. – Т.4, Вип. 3 (15). – С.78-81.
 87. Мерзлікін С.І., Соколюк Т.В. Вивчення впливу діакамфу та метформіну на метаболічний синдром (синдром Х) у щурів // Фармакологія 2006 – крок у майбутнє: Тези доповідей ІІІ Національного з’їзду фармакологів України 17-20 жовтня 2006 р. – Одеса: Одеський медичний університет, 2006. – С. 222.
 88. Подгайний Д.Г., Соколюк Т.В., Мерзлікін С.І. Щодо методик стандартизації нового комбінованого антидіабетичного засобу, створеного на основі діакамфу // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тез. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17-18 травня 2007 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – С. 93-94.
 89. Суворов О.В., Мерзлікін С.І. Перспективи створення оригінальних гемостатичних засобів // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тез. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17-18 травня 2007 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – С. 96-97.
 90. Єсєва О.А., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Вивчення психотропних ефектів діакамфу // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тез. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17-18 травня 2007 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – С. 173.
 91. Болотов В.В. Шовкова З.В., Мерзлікін С.І. Застосування хроматографії в тонких шарах сорбенту та кольорових реакцій в аналізі каптоприлу // Фармацевтичний журнал. – 2007. – №1. – С. 54-58.
 92. Спектрофотометричне визначення каптоприлу за допомогою фотометричної реакції з реактивом Елмана // В.В. Болотов, З.В. Шовкова, С.І. Мерзлікін та ін. / Журнал орг. та фарм. хімії. – 2007. – Т. 5, вип. 4 (20). – С. 63-66.
 93. Болотов В.В., Шовкова З.В., Мерзлікін С.І. Специфічний спосіб виявлення каптоприлу // Збірник наукових статей «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики». – Запоріжжя.: Вид-во ЗДМУ, 2007. – Вип. XX. – С.276-277.
 94. Єсєва О.А., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Антиалкогольний ефект діакамфу // Ліки України. – 2007. – № 112 (додаток). – С. 86-87.
 95. Мерзликин С.И., Бутенко А.К. Обоснование создания новых комбинированных антидиабетических средств по итогам клинической апробации диакамфа // Лекарства – человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Материалы XXV Юбилейной конференции с международным участием (19 марта 2008 г.). – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – С. 318-324.
 96. Обґрунтування створення нового комбінованого антидіабетичного засобу для лікування проявів метаболічного синдрому за результатами клінічної апробації діакамфу / С.І. Мерзлікін, Д.Г. Подгайний, Т.В. Соколюк, Н.І. Горбенко // Лекарства – человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Материалы XXV Юбилейной конференции с международным участием (19 марта 2008 г.). – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – С. 324-328.
 97. Суворов О.В., Мерзлікін С.І. Розробка методики спектрофото-метричного визначення кількісного вмісту сукцифенату у лікарській формі // Лекарства – человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Материалы XXV Юбилейной конференции с международным участием (19 марта 2008 г.). – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – С. 145-146.
 98. Бутенко О.К., Мерзлікін С.І. Перспективи створення нових комбінованих антидіабетичних засобів на основі діакамфу та похідних сульфанілсечовини // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (16-17 квітня 2008 р.): Збірник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 6.
 99. Єсєва О.А., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Захисний ефект діакамфу на моделі церебральної ішемії у щурів // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (16-17 квітня 2008 р.): Збірник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 195.
 100. Штриголь В.С., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Нефропротекторні властивості діакамфу на аллоксановій моделі цукрового діабету в мишей // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (16-17 квітня 2008 р.): Збірник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 232.
 101. Розробка методик стандартизації якості вагінальних супозиторіїв, створених на основі сукцифенату та бензалконію хлориду / С.І. Мерзлікін, О.В. Суворов, Д.С. Мерзлікін та ін. // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2008. – Т.6, вип. 1 (21). – С. 71-75.
 102. Подгайний Д.Г., Мерзлікін С.І. Розробка методик якісного визначення діакамфу та метформіну у новому комбінованому антидіабетичному засобі // Сьогодення та майбутнє фармації: Тези доповідей Всеукраїнського конгресу (16-19 квітня 2008 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 96.
 103. Суворов О.В., Мерзлікін С.І., Мерзлікін Д.С. Розробка методик ідентифікації діючої речовини в різних лікарських формах сукцифенату // Сьогодення та майбутнє фармації: Тези доповідей Всеукраїнського конгресу (16-19 квітня 2008 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 99.
 104. Исследование степени экстракции каптоприла из водных растворов органическими растворителями / З.В. Шовковая, В.В. Болотов, С.И. Мерзликин и др. // Сьогодення та майбутнє фармації: Тези доповідей Всеукраїнського конгресу (16-19 квітня 2008 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 102.
 105. Мерзлікін С. І., Подгайний Д. Г. Розробка методик ідентифікації нового антигіперглікемічного фармакологічного засобу, створеного на основі діакамфу та метформіну // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. Т. 6, вип. 3 (23). – C. 67-71.
 106. Щодо проблем створення оригінального комбінованого антидіабетичного засобу / Д. Г. Подгайний, Т. В. Соколюк, С. І. Мерзлікін та ін. // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: Тези доповідей Національної науково-технічної конференції з міжнародною участю (15-18 жовтня 2008 р., м. Львів). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – C. 207.
 107. Дослідження антиатерогенних властивостей діакамфу в експерименті на щурах з дитизоновим діабетом / Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, С. І. Мерзлікін та ін. // Клінічна фармація в Україні: Матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф за участю міжнар. спеціалістів (6-7 листоп. 2008 р., м. Харків). – Х., 2008. – C. 56.
 108. Єсєва О. А., Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. Діакамф є агоністом імідазолінових рецепторів / Клінічна фармація в Україні: Матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф за участю міжнар. спеціалістів (6-7 листоп. 2008 р., м. Харків). – Х., 2008. – C. 88.
 109. Єсєва О. А., Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. Антидепрессивные и антиагрессивные свойства диакамфа // Укр. журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2008. – №3. – C. 60-64.
 110. Вплив діакамфу на інсулінорезистентність у щурів з індукованими фруктозою проявами метаболічного синдрому / Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, Д. Г. Подгайний, С. І. Мерзлікін // Укр. журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2008. – №3. – C. 81-84.
 111. Ізолювання каптоприлу із тканини печінки / З. В. Шовкова, В. В. Болотов, С. І. Мерзлікін, Л. Ю. Клименко // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – № 5. – C. 145-147.
 112. Моделювання маткових кровотеч в експерименті на щурах для досліджень гемостатичної дії сукцифенату у різних лікарських формах / С. Ю. Штриголь, Д. С. Мерзлікін, О. В. Суворов, С. І. Мерзлікін // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 5. – C. 104-113.
 113. Мерзлікін С. І., Гриценко І. С. , Суворов О. В. Розробка методик стандартизації ліофілізованого порошку сукцифенату в ампулах по 0,1 г // Фармаком. – 2008. – № 4. – C. 65-68.
 114. Експериментальні дослідження впливу фармацевтичної композиції з двома антидіабетичними агентами на деякі прояви метаболічного синдрому Х / Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, Д. Г. Подгайний, С. І. Мерзлікін // Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 110-114.
 115. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл. Методичні рекомендації / З. В. Шовкова, В. В. Болотов, С. І. Мерзлікін, В. С. Бондар, Л. Ю. Клименко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 23 с.
 116. Переваги застосування оригінального низькотоксичного антидіабетичного засобу для корекції проявів метаболічного синдрому / Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, Д. Г. Подгайний, С. І. Мерзлікін // Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики: Матер. Всеукр. науково-практ. конф. з міжнародною участю (9-10 квітня 2009 р). – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 101-102.
 117. Москаленко В. Ю., Мерзлікін С. І. Аналіз випадків отруєнь метформіном // Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики: Матер. Всеукр. науково-практ. конф. з міжнародною участю (9-10 квітня 2009 р). – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 55-57.
 118. Протидіабетичний засіб діакамф як потенційний алкопротектор / О. А. Єсєва, О. В. Шатілов, О. В. Севрюков, С. Ю. Штриголь, С. І. Мерзлікін // Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики: Матер. Всеукр. науково-практ. конф. з міжнародною участю (9-10 квітня 2009 р). – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 104-105.
 119. Дослідження ізолювання каптоприлу із крові / З. В. Шовкова, В. В. Болотов, С. І. Мерзлікін та ін // Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики: Матер. Всеукр. науково-практ. конф. з міжнародною участю (9-10 квітня 2009 р). – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 19.
 120. Москаленко В. Ю., Мерзлікін С. І. Обгрунтування доцільності хіміко-токсикологічного дослідження метформіну // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (23-24 квітня 2009 року). – Харків: Вид-во НфаУ, 2009. – С. 111.
 121. Подгайний Д. Г., Мерзлікін С. І., Блажеєвський М. Є. Спектрофото-метричне визначення діакамфу та метформіну в антидіабетичному засобі // Фармаком. – 2009. – № 2. – С. 98-104.
 122. Єсєва О. А., Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. Церебропротекторні властивості нового протидіабетичного засобу діакамф // Фармаком. – 2009. – № 2. – С. 110-113.
 123. Дослідження антигіперглікемічних та антиатерогених властивостей діакамфу на кролях за умов експериментального цукрового діабету 2 типу / Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, Д. Г. Подгайний, С. І. Мерзлікін // Фармаком. – 2009. – № 2. – С. 114-117.
 124. Исследование антиоксидантных свойств диакамфа на крысах с индуцированными фруктозой проявлениями метаболического синдрома / Т. В. Соколюк, Н. И. Горбенко, Д. Г. Подгайный, С. И. Мерзликин // Матер. Международной научно-практической конференции «Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства». – Шымкент, Казахстан. – 2009. – Том 2. – С. 370-372.
 125. Дослідження впливу діакамфу на деякі показники ліпідного обміну та ЄКГ за умов дитизонового цукрового діабету у кролів / Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, С. І. Мерзлікін, Д. Г. Подгайний // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – Том 11, № 4. – С. 59-62.
 126. Москаленко В. Ю., Мерзлікін С. І. Аналіз випадків отруєнь антидіабетичними засобами // Матер. Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу» (10-11 вересня 2009 р., м. Харків). – Харків: ТОВ «Оберіг», 2009. – С. 304-305.
 127. Єсєва О.А., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Ноотропний ефект протидіабетичного засобу діакамфу // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 2. – С. 59-61.
 128. Психотропні властивості протидіабетичного засобу діакамф при хронічній алкогольній інтоксикації у мишей / О.А. Єсєва, О.В. Шатілов, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Український біофармацевтичний журнал. – 2009. – Т. 1, № 2. – С. 15-19.
 129. Дослідження впливу діакамфу на оксидативний стрес за умов експериментального цукрового діабету та метаболічного синдрому / Т.В. Соколюк, Н.І. Горбенко, С.І. Мерзлікін, Д.Г. Подгайний // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 2. – С. 105-109.
 130. Мерзлікін С.І., Гриценко І.С., Суворов О.В. Розробка методик стандартизації якості субстанції гемостатичного засобу сукцифенат // Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
 131. Дослідження впливу природи і складу основи на вивільнення сукцифенату та діакамфу із супозиторіїв / Н.А. Кондратюк, В.О. Грудько, Д.І. Дмитрієвський, С.І. Мерзлікін // Вісник фармації. – 2009. – № 2 (58). – С. 52-55.
 132. Подгайний Д. Г., Мерзлікін С. І. Погляд на проблему фармакотерапії синдрому інсулінорезистентності / Фармаком. – 2009. – № 3. – С. 72-80.
 133. Єсєва О.А., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Експериментальне вивчення антиамнестичних властивостей пероральних протидіабе-тичних препаратів / Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т. 14, № 1 (53). – С. 118-120.
 134. Технологія виготовлення супозиторіїв ректальних з діакамфом в умовах аптек / Д.І. Дмитрієвський, Н.А. Кондратюк, Т.О. Куценко, С.І. Мерзлікін // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – 2009. №253 – 2009.
 135. Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. Причини та наслідки отруєння метформіном // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «21 – 22 квітня 2010 р.». – Х.: НФаУ, 2010. – С. 129.
 136. Мельник І.О. Мерзлікін С.І. Аналіз випадків отруєння ламотриджином // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «21 – 22 квітня 2010 р.». – Х.: НФаУ, 2010. – С. 126.
 137. Використання похідного бензімідазолу діакамфу для розробки лікарського засобу церебропротекторної та ноотропної дії / О.А. Шатілова, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – 2010. – № 56. – 2010.
 138. Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Досягнення НФаУ / В.П. Черних, Л.М. Малоштан, С.І. Мерзлікін та ін. // Монографія – Харків: БУРУН і К, 2010. – 208 с.
 139. Мерзлікін С.І., Подгайний Д.Г. Діакамф // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2010. – С. 447-448.
 140. Мерзлікін С.І., Подгайний Д.Г. Інсулінорезистентність // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2010. – С. 619-620.
 141. Мерзлікін С.І., Москаленко В.Ю. Інформаційний огляд щодо обґрунтування хіміко-токсикологічного дослідження на метформін / Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 1-2. – С. 3-10.
 142. Цапко Є.О., Мерзлікін С.І. Ацилювання амінокислот ангідридом (±)-цис-1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислоти // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – T. 1. – С. 109.
 143. Мерзлікін С.І., Мельник І.О. Причини та наслідки отруєння ламотріджином // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – T. 1. – С. 165.
 144. Мерзлікін С.І., Москаленко В.Ю. Розробка умов екстракційного концентрування основи метформіну // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – T. 1. – С. 166.
 145. Мерзлікін С. І., Подгайний Д.Г. Розробка методик ідентифікації діакамфу та метформіну в капсулах // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А. Третьякова та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – T. 1. – С. 167.
 146. Суворов О.В., Мерзлікін С.І. Розробка методик визначення якості сукцифенату // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – T. 1. – С. 175.
 147. Очистка витягів із об’єктів біологічного походження, що містять каптоприл / Шовкова З.В., Болотов В.В., Мерзлікін С.І. та ін. // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – T. 1. – С. 185-186.
 148. Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. Реакції вивчення метформіну у хіміко-токсикологічному дослідженні /Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2010. –Дод. № 3 (21). – С.79.
 149. Дослідження ізолювання каптоприлу із сечі / Шовкова З.В., Болотов В.В., Мерзлікін С.І. та ін. // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2010. –Дод. № 3 (21). – С.85.
 150. Мерзлікін С.І. Токсини / С.І. Мерзлікін, В.Ю. Москаленко // Фармацев-тична енциклопедія / Голова ред.. ради та автор передмови В.П. Черних. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: «Моріон», 2010. – С. 1399.
 151. Шовкова З.В. Розробка методик ізолювання каптоприлу з біологічних рідин / З.В. Шовкова, В.В. Болотов, С.І. Мерзлікін та ін. // Запорізький медичний журнал. – 2010. – Т.12, № 6. – С. 84-87.
 152. Шведський В.В. Порівняльна оцінка антигіпоксичної активності солей діакамфу та мексидолу в експерименті / В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: мат. Всеукр. науково-практичної конференції студ. та молод. вчених (21 квітня 2011р.) – Х.: НФаУ, 2011. – С. 334.
 153. Мерзлікін С.І. Розробка умов рідинної хроматографії для хіміко-токси-кологічного аналізу метформіну / С.І. Мерзлікін, В.Ю. Москаленко // Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т.13, № 3. – С. 86-88.
 154. Шведський В.В. Ефективність діакамфу гідрохлориду при експериментальному гострому порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету / В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т.11, № 3. – С. 84-88.
 155. Шведський В.В. Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю цереб-ральної ішемії на тлі цукрового діабету / В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Клінічна фармація. – 2011. – Т.15, № 3. – С. 57-61.
 156. Шведський В.В. Церебропротекторна ефективність водорозчинної солі діакамфу на моделі білатеральної каротидної оклюзії на тлі цукрового діабету / В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Фармакологія та лікарська токсикологія: тези доповідей ІV Національного з’їзду фармакологів України, м. Київ, 10-12 жовтня 2011р. – 2011. – № 5 (24). – С. 352-353.
 157. Мерзлікін С.І Щодо обґрунтування оптимального складу та лікарської форми нового антидіабетичного засобу на основі діакамфу та метформіну / С.І. Мерзлікін, Д.Г. Подгайний // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 29-30 вер. 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 82.
 158. Кучер Т.В. Інформаційний огляд щодо отруєнь ламотриджином / Т.В. Кучер, С.І. Мерзлікін // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 29-30 вер. 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.– С. 111-112.
 159. Закрутний Р.Д. Актопротекторні властивості оригінального анти-гіперглікемічного засобу на моделі цукрового діабету / Р.Д. Закрутний, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 29-30 вер. 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.– С. 205-206.
 160. Шведський В.В. Вплив оригінального антигіперглікемічного засобу на церебральний оксидантно-антиоксидантний баланс на енергетичний обмін на моделі гострого порушення мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету / В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 29-30 вер. 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 233-234.
 161. Кучер Т.В., Мерзлікін С.І., Журавель І.О. Інформаційне обґрунтування доцільності розробки методик аналітичної діагностики отруєнь ламотриджином // Сучасні проблеми токсикології. – 2011.– № 5 (55).– С.147-148.
 162. Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І., Журавель І.О. Розробка методик аналітичної діагностики отруєння метформіном // Сучасні проблеми токсикології. – 2011.– № 5 (55).– С.149.
 163. Штриголь С.Ю. Пошук нових підходів до зменшення нейротоксичності етанолу / С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, С.І. Мерзлікін та ін. // Сучасні проблеми токсикології. – 2011. – №5 (55). – С. 159.
 164. Мерзлікін С. І. Інформаційний огляд щодо виявлення випадків та причин отруєнь метформіном / С. І. Мерзлікін, В. Ю. Москаленко, І. О. Журавель // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Збірник наукових праць конференції, присвяченій 95 річчю від Дня народження проф. В.П. Крамаренка (травень), вип. 9-й. – Львів, 2011. – С. 164-175.
 165. Шведський В.В., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І., Черепаха О.Л., Решоткіна О.О. Вплив діакамфу гідрохлориду на мікроморфометричні зміни кори головного мозку в щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2011. – №2. – С. 40-45.
 166. Шведський В.В., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І., Черешнюк І.Л. Вплив діакамфу гідрохлориду на інтенсивність нейроапоптозу при експериментальному порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – №2 (27). – С. 49-53.
 167. Кучер Т.В. Ламотриджин: огляд наслідків небезпечного застосування / Т.В. Кучер, С.І. Мерзлікін, І.О. Журавель // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств», (19-20 апреля 2012). – Х.: НФаУ, 2012. – С. 148.
 168. Москаленко В.Ю. Розробка методик аналітичної діагностики отруєння метформіном / В.Ю. Москаленко, С.І. Мерзлікін, І.О. Журавель // Мате-риалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств», (19-20 апреля 2012). – Х.: НФаУ, 2012. – С. 155.
 169. В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін. Нові перспективи церебропротекторної терапії у гострому періоді ішемічного інсульту на тлі цукрового діабету // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств», (19-20 апреля 2012). – Х.: НФаУ, 2012. – С. 489.
 170. V.Y. Moskalenko. The development of conditions of liquid chromatography for the chemical-toxicological analysis of metformin / V.Y. Moskalenko, S.I. Merzlikin, I. O. Zhuravel // Сборник тезисов и статей «Междуна-родной научно-практической конференции «Проблемы и тенденции современного развития общества». – 14-19 вересня 2011. – Одеса-Лондон (открытая секция) http://gisap.eu/ru/node/856
 171. Мерзлікін С.І. Інформаційний огляд небезпечних наслідків застосу-вання ламотриджину / С.І. Мерзлікін, Т.В. Кучер, І.О. Журавель // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 3 (28). – С. 3-9.
 172. Кучер Т.В. Передумови розробки та валідації методик аналітичної діагностики отруєнь саксагліптином / Т.В. Кучер, С.І. Мерзлікін // Матер. VI Науково-практичної конференції з міжнар. участю «Управління якістю в фармації, Харків, 12 жовтня 2012 р. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – С. 91.
 173. Москаленко В.Ю. Розробка та валідація умов виявлення метформіну методом тонкошарової хроматографії / В.Ю. Москаленко, С.І. Мерзлікін // Матер. VI Науково-практичної конференції з міжнар. участю «Управління якістю в фармації, Харків, 12 жовтня 2012 р. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – С. 110.
 174. Подгайний Д.Г. Актуальність розробки фармакопейного стандартного зразку діакамфу // Д.Г. Подгайний, С.І. Мерзлікін // Матер. VI Науково-практичної конференції з міжнар. участю «Управління якістю в фармації, Харків, 12 жовтня 2012 р. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – С. 123.
 175. Кучер Т.В. Щодо доцільності розробки методик аналітичної діагностики отруєнь піоглітазоном / Т.В. Кучер, С.І. Мерзлікін // Клінічна фармація: 20 років в Україні: матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня, 2013 р. / М-во охорони здоровя України; М-во освіти і науки України; НАН України та ін. – Х., 2013. – С.347-348.

Патенти:

 1. А.с. 1616087 СССР, МКИ4 с 07 Д 235/22. Чувурин А.В., Дроговоз В.В., Мерзликин С.И. и др. (СССР) / β-(2-(1-тозил-бензимидазолил)-пропионовая кислота, проявляющая токолитическую активность. – Заявка № 4645970. — (не подл. публ.).
 2. А.с. 1640965 СССР, МКИ4 с 07 Д 235/16. Чувурин А.В., Мерзли-кин С.И., Черных В.П., и др (СССР) / Анилид β-(2–бензимидазолил) пропионовой кислоты, проявляющий гипотензивную активность. –Заявка № 4745172.- (не подл. публ.).
 3. А.с. 1640956 СССР, МКИ4 с 07 Д 235/06. Чувурин А.В., Мерзли-кин С.И., Сальникова С.И. и др. (СССР) / Бутиламид 2-окси-5-нитро-сукцинаниловой кислоты, проявляющий желчегонную активность.- Заявка № 4744192.- (не подл. публ.).
 4. А.с. 1707948 СССР, МКИ4 с 07 Д 235/06. Мерзликин С.И., Чуву-рин А.В., Сальникова С.И. (СССР) / 3-(2’бензимидазолил)-триметил-циклопентанкарбоновая кислота, проявляющая антиоксидантную активность.- Заявка № 4835286 (не подл. публ.).
 5. А.с. 1708421 СССР, МКИ4 с 07 Д 235/16 Мерзликин С.И., Чувурин А.В., Сальникова С.И. и др. (СССР) / α-Ν-(Фенил–2,3–диметил–5–оксо-пиразолил-4)амид d,l-камфорной кислоты, проявляющий желчегонную активность – Заявка № 4878586. (не подл. публ.).
 6. А.с. 1707948 СССР, МКИ4 с 07 Д 235/16. Мерзликин С.И., Чувурин А.В., Сальникова С.И. и др. (СССР) / 3-(2`- Бензимидазолил)-1,2,2-триметилциклопентанкарбоновая кислота, проявляющая антиоксидантную активность. — Заявка № 4835286. — (не подл. публ.).
 7. Пат. 19059 Україна; МПК6 С 07 С 235/74. β-Феніл-етиламід 2-оксисукцинанілової кислоти, який проявляє анаболічну, імуно-модулюючу активність та інгібує клітинну ланку аутоімунітету до інсулінпродукуючого апарату / О.В. Чувурин, В.В. Натаров, С.І. Мерзликін та ін. (Україна). — № 95320676/SU. Заявл.: 14.05.90; Опубл.:25.12.97.- Бюл. №6 // Промислова власність. – 1997. — №6. – с. 3.1.27.
 8. Декл. пат. 45335 А Україна. Антидіабетичний засіб “Діакамф”, який проявляє цукрознижуючу, антидіабетогенну та антиоксидантну дію / С.І. Мерзлікін, В.П. Черних, В.В. Полторак та ін. (Україна). – Бюл.№4 // Промислова власність. – 2002. — №4. – с. 21.
 9. Патент 2205826 РФ. МКИ С 07 Д 235/16 (±)-Цис-3-(2’-бензимидазолил)-1,2,2-триметилциклопентанкарбоновая кислота, проявляющая сахароснижающее и антидиабетогенное действие / С.И. Мерзликин, В.П. Черных, В.В. Болотов, В.С. Бондарь, Ф.Г. Яременко (Украина): Заявл. 21.12.00; Опубл. 10.06.03. – Бюл. №16.
 10. Деклараційний патент 65046 А Україна. С 07Д 235/16. Спосіб одержання (±)-цис-3-(2′-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопентан-карбонової кислоти / С.І. Мерзлікін, В.П. Черних, В.В. Болотов, В.С. Болотов, В.С. Бондар; Заявл. 19.05.03; Опубл. 15.03.04. – Бюл. №3.
 11. Патент на корисну модель № 29704 Україна. Специфічний спосіб визначення каптоприлу // В.В. Болотов, З.В. Шовкова, С.І. Мерзлікін, Л.Ю. Клименко. – Заявка: u200710313. – Опубл.: 25.01.2008. – Бюл. №2.
 12. Патент № 85141 Україна, МПК А61К 31/4184, А61Р 3/10. Спосіб лікування метаболічного синдрому Х / С. І. Мерзлікін, М. Джаін. – Заявка № а 2007 07434; заявл. 02.07.2007; опубл. 25.12. 2008. – Бюл. № 16. – 26 c.
 13. WO 2009 | 005483 A1. Международная заявка РСТ / UA. Method for treating metabolic syndrome X / Merzlikin S., Jain M. – № 2007 / 000042; заявл. 02.07.2007; опубл. 08.01.2009. – Бюл. ВОИС.
 14. Патент на корисну модель № 39780 Україна, МПК C07D 235/00, А61К 31/4164, А61Р 3/00. Застосування (±)-цис-3-(2׳-бензімідазоліл)-1,2,2-триметициклопентанкарбонової кислоти як засобу, що підвищує чутлвість тканин до інсуліну та проявляє антиатерогенну, нефропротекторну, церебропротекторну, ноотропну, антидепресивну та репаративну дію / С. І. Мерзлікін, С. Ю. Штриголь, Д. Г. Подгайний, Т. В. Соколюк, Н. І. Горбенко, Т. О. Куценко, В. С. Штриголь, О. А. Єсєва, О. В. Шатілов. – Заявка № 4 2008 12308; заявл. 20.10.2008; опубл. 10.03.2009. – Бюл. № 5. – 14 с.
 15. Патент на корисну модель № 40419 Україна, МПК А61К 31/00, А61Р 3/10. Фармацевтична композиція антидіабетичної дії / С. І. Мерзлікін, Д. Г. Подгайний. – Заявка № и 2009 12340; заявл. 20.10.2008; опубл. 10.04.2009. – Бюл. № 7. – 14 с.
 16. Патент на корисну модель № 40098 Україна, МПК С07D 235/00, А61К 9/00. Антидіабетичний засіб для лікування та профілактики проявів синдрому інсулінорезистентності / С. І. Мерзлікін, В. П. Черних, Д. Г. Подгайний. – Заявка № и 2008 12341; заявл. 20.10.2008; опубл. 25.03.2009. – Бюл. № 6. – 14 с.
 17. WO 2009|093000 A1. Международная заявка РСТ. Benzimidazole derivates and the use there of / Merzlikin S. I., Jain Mayank, Merzlikin D. S. – PСT / UA # 2008 / 000001; заявл. 25.01.2008; опубл. 30.07.2009. – Бюл. ВОИС.
 18. Патент на корисну модель № 44173 Україна, МПК 31/00 А61К 9/02. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування проктологічних захворювань / Н. А. Кондратюк, Т. О. Куценко, С. І. Мерзлікін та ін. – Заявка № 2009 02766; заявл. 25.03.2009; опубл. 25.09.2009. – Бюл.№ 18. – 8 с.
 19. Патент на корисну модель № 44937 Україна; МПК А61К 31/19. Лікарський засіб у формі супозиторіїв для лікування деструктивно-запальних захворювань прямої кишки / Н.А. Кондратюк, Т.О. Куценко, С.І. Мерзлікін та ін. – Заявка № 2009 03222; заявл. 06.04.2009; опубл. 26.10.2009. – Бюл. № 20. – 6 с.
 20. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 199-2011. Спосіб корекції гострої церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В.В. Шведський, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін. – Київ: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2011. – 4 с.
 21. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 188-2011. Спосіб корекції симптомів цукрового діабету / Р.Д. Закрутний, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін. – Київ: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2011. – 4 с.
 22. Патент на корисну модель № 69931 Україна, МПК C07D235/16, A61K 31/4184. (±)-цис-3-(2’-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилцикло-пентанкарбонової кислоти гідрохлорид, який виявляє антигіпоксичну дію / Мерзлікін С.І., Шведський В.В., Штриголь С.Ю. – Заявка № u 2011 09235; заявл. 25.07.2011.; опубл. 25.05.2012. – Бюл. № 10. – 4 с.
 23. Патент на корисну модель № 70732 Україна, МПК C07D 235/16, A61K 31/4184. (±)-цис-3-(2’-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопен-танкарбонової кислоти гідрохлорид, який виявляє актопротекторну дію / Мерзлікін С.І., Закрутний Р.Д., Штриголь С.Ю., Коваленко С.М. – Заявка № u 2011 13990; заявл. 28.11.2011; опубл. 25.06.2012. – Бюл. № 12. – 4 с.

Читає курси Токсикологічна хімія, експрес-аналіз гострих інтоксикацій, токсикологічна безпека лікарських засобів. Хоббі Спорт (кандидат у майстри спорту з боротьби самбо та дзю-до), активний відпочинок.

Print Friendly, PDF & Email