Scientific activities

з/п

П.І.Б.

дисертанта

Назва дисертаційної роботи

Дата планування (РПК)

Строки виконання

Керівник

1

2

3

4

5

6

1

Баюрка Сергій Васильович

Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії

2013, докторська

2016

2

Шевченко В’ячес­лав Олександрович Наукове обґрунтуван­ня технології вироб­ництва парентеральних лікарських засобів у полімерному пакуванні 2011, докторська

2017

проф. Бондар В.С.

3.

Ткаченко Павел Володимирович

Пошук біологічно активних речовин в ряду модифікованих похідних 3-амінопіразолу 2014, аспірант

2017

проф. Журавель І.О.

4

Завада Оксана Олександрівна Синтез, хімічні властивості та біологічна активність N’-алкіл-2-(ω-аміноалкіл)іміда­золів 2012, здобувач

2015

проф. Журавель І.О.

5

Куликовська Кристина Юріївна Синтез, реакційна здатність та фармакологічні властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-a]піразин-8-онів 2011, аспірант

2014

проф. Журавель І.О.

6

Кучер Тетяна Володимирівна Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь похідними сульфонілсечовини 2011 р., здобувач

2016

проф. Мерзлікін С.І.

7

Криськів Любомир Степанович Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі 2011 р, здобувач

2016

проф. Блажєєвський М.Є.

8

Кальницька Юлія Вікторівна Синтез, хімічні властивості та біологічна дія 1,1-діоксид-2Н-1,2,4-бензотіадіазин-3-іл-карбонових кислот 2011, здобувач

2015

проф. Журавель І.О.

9

Шкарлат Галина Леонідівна Хіміко-токсикологічне дослідження кленбутеролу 2012, здобувач

2016

проф. Журавель І.О.

10

Кабаєва Ірина Володимирівна Хіміко-токсикологічне дослідження ізопреналіну 2012, здобувач

2016

проф. Журавель І.О.ВІДОМОСТІ ПРО ДОКТОРСЬКІ І КАНДДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, виконанi та затвердженi ДАК за період 2010-2014 рр.

Прізвище, ім’я та по батькові дисертанта

Тема дисертаційної роботи (науковий керівник або консультант, науковий ступінь)

Наукова спеціальність, шифр

Дата офіційного захисту

Дата затвердження

ВАК

1

2

3

4

5

6

1

Подгайний Дмитро Григорович

Розробка та стандартизація но­вого антидіабетичного засобу на основі діакамфу та метфор­міну, (Мерзлікін С.І., докт. фарм. наук)

15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

14.12.2010

23.02.2011

2

Євсюкова Вікторія Юріївна

На базі ДУ НДІ мікробіологііта імунології ім. І.І.Мечникова АМН України

Протимікробна активність та фармакологічна дія нових син­тетичних похідних конден­со­ваних гетероциклічних сполук з піридиновим фрагментом (Казмірчук В.В., канд. мед. наук; Журавель І.О., докт. хім. наук)

03.00.07 – мікробіологія

24.03.2011

3

Суворов Олександр Віталійович

Одержання солей 3-(4′-аце­тилфеніл-кар­бамо­їл)-про­па­нової кислоти та стан­дар­тизація гемостатичних засобів на їх основі (Мер­злікін С.І., докт. фарм. наук)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

07.12.2011

4.

Москаленко Валерія Юріївна

Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну (Мерзлікін С.І., докт. фарм. наук)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

05.06.2014

06.11.2014

5.

Багуля Олександр Вікторович Хіміко-токсикологічне дослідження дифенілу (Бондар В.С., докт. фарм. наук)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

06.06.2014

27.10.2014СПИСОК МАГІСТЕРСЬКИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ виконаних за період 2010-1014рр.

П.І.Б.

дисертанта

Назва дисертаційної роботи

Рік виконання

Керівник

1

2

3

4

5

1

Ловашніченко Анна Анатоліївна, 5 курс, 10 гр., Фармація

Розробка методик визначення якості антидіабетичного засобу на основі Діакамфу та Метформіну

2012

дипломна

проф. Мерзлікін С.І.

2

Деміхова Ірина Ігорівна, магістр

Синтез та протимікробна дія похідних 5-гідроксиметил-2-іміно-8-метил-2Н-пірано[2,3с]-піридинів

2012

магістерська

проф. Журавель І.О.

3

Якименко Юлія Юріївна, магістр

Синтез та властивості 2-(α,β,ω-аміноалкіл )імідазолів

2012

магістерська

проф. Журавель І.О.

4

Хальзова Анастасія Олексіївна, 5 курс, 14 гр., Фармація

Розробка методики кількісного визначення деяких антиретровірусних препаратів

2013

дипломна

доц. Полуян С.М.

5

Пронька Катерина Вікторівна, 5 курс, 3 гр., Фармація

Ізолювання кломіпраміну з біологічного матріалу ацетоном

2013

дипломна

доц. Баюрка С.В.

6

Грудько Катерина Володимирівна, 4 курс, 1 гр., ССО

Розробка методів контролю якості мазі «Глітацид»

2013

дипломна

доц. Погосян О.Г.

7

Волошина Мар’яна Миколаївна, 5 курс, 10 гр., Фармація

Дослідження хроматографічної поведінки метформіну у тонких шарах сорбенту

2013

дипломна

проф. Мерзлікін С.І.

8

Лимаренко Тетяна Сергіївна, 5 курс, 14 гр., Фармація

Розробка методів ідентифікації піоглітазону, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу

2013

дипломна

доц. Полуян С.М.

9

Томаровська Людмила Юріївна, 4 курс, 1 гр. ССО, Фармація

Хіміко-токсикологічний аналіз кломіпраміну у біологічних рідинах

2014

дипломна

проф. Георгіянц В.А.,

доц. Баюрка С.В.Наукові напрямки:
  • Розробка методів ізолювання отрут різної природи з біологічних об’єктів (леткі, «металічні», лікарські, пестициди).
  • Розробка методів кількісного визначення виділених отрут за допомогою газо-рідинної, рідинно-рідинної хроматографії, УФ-спектрофотометрії, екстракційно-фотоколориметричних методів.
  • Синтез біологічно активних сполук та отримання на їх основі оригінальних лікарських засобів.
  • Розробка методів стандартизації нових лікарських засобів.


Наукові публікації співробітників кафедри:

Список наукових праць доктора хімічних наук, професора Журавель Ірини Олександрівни

Список наукових праць доктора фармацевтичних наук, професора Бондаря Володимира Степановича

Список наукових праць доктора фармацевтичних наук, професора Мерзлікіна Сергія Івановича

Список наукових праць кандидата фармацевтичних наук, доцента Баюрки Сергія Васильовича

Список наукових публікацій кандидата хімічних наук, доцента Карпушиної Світлани Анатоліївни

Список наукових публікацій кандидата фармацевтичних наук, доцента Степаненка Володимира Івановича

Список наукових публікацій кандидата фармацевтичних наук, доцента Ковальова Віктора Миколайовича

Список наукових публікацій кандидата фармацевтичних наук, доцента Погосян Олени Григорівни

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Науково-практичні заходи

Аспіранти, докторанти кафедри

Наукові розробки

Print Friendly, PDF & Email